top of page
Drawing Face
Female Students
Girl Drawing
Girl in Classroom
Teens & Library
Teacher and Student
Parent and Child
Teenage Group
Chalkboard Drawings

Esperimentazzjoni

Il-vuċijiet tal-għalliema

Matul is-sena akkademika 2020-2021, għalliema tal-iskejjel involuti fil-grupp sperimentali ġew imħarrġa u appoġġjati fit-twettiq tal-kurrikulu PROMEHS mal-istudenti tagħhom. Huma ffaċċjaw ħafna diffikultajiet minħabba l-pandemija tal-COVID-19, inklużi kwarantini u lockdowns. Madankollu, għamlu l-almu tagħhom biex jippromwovu s-saħħa mentali tal-istudenti u jipprevjenu imġieba problematika fl-iskola. It-trejners tal-PROMEHS ggwidawhom fil-promozzjoni tat-tagħlim u r-reżiljenza soċjali u emozzjonali tagħhom u tal-istudenti u l-prevenzjoni ta’ mġiba problematika fl-iskola. Hawn taħt tistgħu ssibu xi riflessjonijiet minn għalliema li attendew it-taħriġ tal-PROMEHS

It-temi żviluppati (matul it-taħriġ) kienu rilevanti, u l-attivitajiet proposti kienu interessanti ħafna. Biha, stajt naħseb dwari nnifsi, u ħallini nieqaf u naħseb dwari, l-emozzjonijiet tiegħi, u l-attitudnijiet tiegħi lejn ħaddieħor. Għadni żmien twil minn meta għamilt din l-analiżi, u kienet daqshekk importanti. Waqaft naħseb dwari nnifsi, bħala persuna imma wkoll bħala għalliem. Dawn il-mumenti huma rari u madankollu tant importanti. Nidħlu fir-rutina tagħna li nispiċċaw ma jkollniex ħin biex naħsbu dwarna nfusna u dwar il-mod kif nirrelataw mal-oħrajn, u f’dan it-taħriġ, dan kien possibbli. Fil-parti prattika ta’ dan it-taħriġ (implimentazzjoni tal-PROMEHS), jien u l-istudenti tiegħi għexna mumenti interessanti ħafna, ta’ qsim u kompliċità li jippermettulna nsiru nafu aħjar lil xulxin peress li l-attivitajiet żviluppati huma bbażati fuq stejjer li huma parti mir-realtà tagħna. L-istudenti setgħu jaraw lilhom infushom fl-istejjer li nqraw, li kien il-punt tat-tluq għal konversazzjoni twila, mimlija sorpriżi, esperjenzi, u emozzjonijiet. Identifikajt tajjeb ħafna mas-sessjonijiet li pproponejt li niżviluppa, li kien importanti wkoll għas-suċċess tagħhom.” (għalliem tal-Portugiż]

“Ħsibt li se jkun hemm ħafna xogħol, u billi nħares lejn il-manwal tal-għalliema, deher diffiċli biex jiġi implimentat. Bl-implimentazzjoni tas-sessjonijiet u ħarsa aktar mill-qrib, kollox sar aktar ċar u sempliċi. Għażilt l-attivitajiet li ħsibt li kienu l-aħjar għall-klassi tiegħi, u t-“triq” bdiet b’din l-organizzazzjoni. Il-fatt li jien għalliem tal-primarja kien ta’ vantaġġ għax stajt namministra l-ħin. Irnexxieli napprofondixxi t-temi waqt li naħdem fuq is-suġġetti kurrikulari differenti mingħajr pressjoni tal-ħin peress li kont mal-istudenti għal ħames sigħat kuljum. Jien stajt niżviluppa u nimplimenta l-attivitajiet fil-ħin meħtieġ. It-taħriġ kien ta’ għajnuna importanti […]. It-taħriġ u s-superviżjoni ippermettewni nżid l-għarfien u naqsam ideat u esperjenzi ma’ kollegi minn skejjel differenti madwar il-pajjiż. Kien hemm mumenti ta’ riflessjoni fuq ir-realtà ta’ kull grupp li kienet ta’ sinjura kbira.” (għalliem tal-Portugiż)

“Dan it-taħriġ tani ħafna għodda u informazzjoni biex nissaħħaħ lili nnifsi, u wassalni biex indum u nirrifletti fuq il-mod ġenerali tiegħi biex niffaċċja r-rutina. Għenni nirrifletti kemm fuq il-benessri emozzjonali tiegħi kif ukoll l-importanza tat-tagħlim soċjali-emozzjonali fl-iskola, biex inħalli lit-tfal jiżviluppaw kompetenzi importanti li jgħinuhom jikbru b’saħħithom u b’mod konxju. […] Issa nagħti aktar kas lis-sentimenti tal-istudenti, nipprova nifhem x’inhi r-raġuni għaliex iħossuhom.”. (għalliem Taljan)

“Dan it-taħriġ tani ħafna għodda u informazzjoni biex nissaħħaħ lili nnifsi, u wassalni biex indum u nirrifletti fuq il-mod ġenerali tiegħi biex niffaċċja r-rutina. Għenni nirrifletti kemm fuq il-benessri emozzjonali tiegħi kif ukoll l-importanza tat-tagħlim soċjali-emozzjonali fl-iskola, biex inħalli lit-tfal jiżviluppaw kompetenzi importanti li jgħinuhom jikbru b’saħħithom u b’mod konxju. […] Issa nagħti aktar kas lis-sentimenti tal-istudenti, nipprova nifhem x’inhi r-raġuni għaliex iħossuhom.”. (għalliem Taljan)

“Hu (kien) 10th grade, nofs l-istudenti ma kinux jafu lil xulxin għax kienu ġejjin minn skejjel differenti. Matul l-ewwel perjodu, inħolqu żewġ gruppi kbar (dawk li diġà jappartjenu lill-iskola u l-oħrajn), u bdew jeżistu problemi bejniethom, bħal ċajt, ċajt, mocking, u theddid online. Xi ġenituri u studenti rrappurtawni dawn is-sitwazzjonijiet. Waqt is-sessjonijiet tal-PROMEHS, din is-sitwazzjoni spiċċat, l-istudenti saru jafu aħjar lil xulxin, u spiċċaw is-sitwazzjonijiet mhux pjaċevoli. Illum, mhux kollha huma ħbieb, imma jittolleraw lil xulxin.” (għalliem tal-Portugiż).

“Ħaddejt dan il-proġett b’kunfidenza u l-attivitajiet fil-klassi kkonfermaw l-aspettattivi tiegħi: klima ta’ benesseri fil-klassi tiggarantixxi tagħlim aktar effettiv u sinifikanti. L-istudenti (l-iskola sekondarja għolja) jeħtieġ li jitkellmu dwarhom infushom u dawn l-attivitajiet jippermettu li tinħoloq l-opportunità li joħorġu problemi tal-grupp tal-klassi, jiddiskutu u jirriflettu fuqhom. Xi ħadd jista 'jargumenta li hija ħela ta' ħin għad-detriment tat-tagħlim, iżda huwa eżattament l-oppost! Li tiddedika spazju ta’ kull ġimgħa, siegħa, għal suġġetti importanti bħar-rikonoxximent u l-immaniġġjar tal-emozzjonijiet, ir-reżiljenza, il-ħsieb pożittiv, eċċ., iwassal għal għarfien akbar tal-kapaċitajiet u l-limiti ta’ dak li jkun u tindirizza aħjar is-sitwazzjonijiet, inklużi dawk relatati mat-tagħlim. Biex nikkonkludi, nemmen bis-sħiħ fil-promozzjoni tas-saħħa mentali fl-iskola u se nibqa’ nagħmel.” (għalliem tat-Taljan)

Gallerija

L-għalliema involuti fl-esperimentazzjoni implimentaw il-kurrikulu PROMEHS fil-klassijiet tagħhom.

Il-manwali tal-PROMEHS kienu riżorsi siewja biex jitkellmu dwar suġġetti pperċepiti bħala rilevanti għall-istudenti (eż., l-identifikazzjoni u l-ġestjoni tal-emozzjonijiet, is-soluzzjoni tal-kunflitti ma’ sħabhom, il-fehim u r-rispett tar-regoli, eċċ.).

Biex jiksbu l-akbar benefiċċju, l-għalliema inkorporaw l-attivitajiet tal-manwali fil-kurrikulu tal-iskola fl-oqsma tas-suġġett tagħhom. Hawn taħt tistgħu taraw xi ritratti tal-attivitajiet u l-kummenti tal-għalliema.

bottom of page